Instalační návod SAM

samozamykacích zámků ERBI SAM 92/45, SAM 92/35, SAM 90/50, SAM 72/65, SAM 72/55 a jejich modifikací

Nastavení panikové kliky pro elektromechanické zámky

 1. Zámek otočíme tak, aby byla závora nahoře a oboustranné střelky dole.
 2. Imbusový šroubek vyšroubujeme a poklepeme zámkem o pevnou podložku.
 3. Imbusový šroubek našroubujeme na stranu panikové kliky. Hlava šroubku značí panikovou stranu. Pro bezproblémovou funkčnost na šroubek aplikujeme závitové lepidlo.
 4. Zámek otočíme do pracovní polohy.

U mechanických zámků panikovou kliku nenastavujeme.

Montáž zámku

 1. Zkontrolujeme, zda zámek sedí ve dveřní kapse tak, aby zámek při vkládání nikde nedrhnul a čelo zámku bylo zároveň s čelem dveří. Dveřní kapsa by měla být vždy větší než zámek samotný. Pokud potřebujeme dveřní kapsu zvětšit, nebo navrtat díry pro upevnění zámku či kování, děláme tak vždy se zámkem mimo dveřní kapsu. Je nutné, aby dveřní kapsa před vložením zámku byla vždy čistá.
 2. Zámek připojíme k elektrickému proudu pomocí svorek/konektoru.
 3. Zámek vložíme do dveří a přišroubujeme ho dvěma šrouby/vruty.
 4. Poté vložíme do zámku vložku klíče a přichytíme jí šroubem.
 5. Dále namontujeme kování dle návodu výrobce.

 

Důležitá upozornění

 • Zámek je vhodný pro rosetové kování a kování štítové bez středového šroubu.
 • Probíhá-li montáž na deklarovaném panikovém dveřním uzávěru s panikovou hrazdou, nebo tlačným madlem, musíme vždy dbát, aby otvor v protiplechu určený pro závoru byl šířkově větší než otvor určený pro střelky. Použitá hrazda, nebo tlačné madlo musí být určené pro samozamykací zámek.
 • Při úpravě dveří dbáme na to, aby se do zámku nedostali nečistoty.
 • U mechanického typu zámku používáme kování klika/koule. U elektromechanického typu zámku používáme kování klika/klika s vratnými pružinami na obou klikách.
 • Zámky jsou určeny pro jednokřídlé dveře do hmotnosti 200 kg.
 • Doporučujeme montáž odbornými pracovníky.
 • Záruka zaniká v případě nedodržení výše uvedených pravidel, při neodborné úpravě zámku, při mechanickém, nebo elektrickém poškození zámku ze strany zákazníka, popřípadě při zjevném otevření zámku a tím porušení pečetní plomby.

Údržbový návod SAM

samozamykacích zámků ERBI SAM 92/45, SAM 92/35, SAM 90/50, SAM 72/65, SAM 72/55 a jejich modifikací

Údržba zámků

Pro správný chod a dlouhou životnost samozamykacích zámku ERBI doporučujeme alespoň dvakrát ročně zkontrolovat jejich funkčnost. Při větším počtu průchodů kontrolujeme funkčnost i vícekrát za rok. U zámků na deklarovaných nouzových dveřních uzávěrech a panikových dveřních uzávěrech je zapotřebí zkontrolovat funkčnost panikové kliky aspoň jedenkrát měsíčně, aby při nutnosti náhlého opuštění budovy nedošlo k neočekávaným komplikacím.

Doporučujeme provádět kontroly i při výrazné a náhlé změně počasí. Kdy dochází k velkým dilatačním změnám na dveřním křídle a tím buď k přiblížení se zámku k zárubni, nebo k jeho oddálení od zárubně.

Uvedenou kontrolou přispějete ke zvýšení životnosti zámku a předejdete komplikacím, které by mohly nastat u neseřízených dveří.

Doporučujeme, aby byl zámek namontován a servisován odborným pracovníkem.

Při pravidelné kontrole je třeba dbát na:

 • Zámky se nepromazávají. Promazání zámků může způsobit zalepení elektromagnetu a jeho nefunkčnost, při změně teploty může dojít k zatuhnutí tohoto maziva v zámku a tím k jeho kompletní nefunkčnosti.
 • Na snadné zavírání a otevírání dveří bez nadměrného tlaku.
 • Mezera mezi dveřmi a zárubní v místě zámku by se měla pohybovat od 2 do 5 mm.
 • Kontrola uchycení kování a vratného mechanizmu v klikách. Kovaní by mělo být pevně přišroubováno ke dveřím a kliky stále ve vodorovné poloze.
 • Zajištění plynulého chodu závory do zárubně a aby veškerý tlak byl pohlcen střelkami a ne závorou.
 • Kontrola oboustranné střelky a její tuhosti v zamčeném stavu. Střelka by měla být naprosto pevná.
 • Kontrola dotažení panikového šroubku, popřípadě jeho zajištění závitovým lepidlem.

Možné poruchy

Kontrola vratného mechanizmu kliky, případná výměna. Klika v klidové poloze by měla být vodorovně. Kontrola správného dotažení panikového šroubku. Kontrola správného napájení dle typu zámku. Ověření, zda nedošlo k namazání zámku jakýkoliv mazivem, které mohlo zalepit elektromagnet.

Kontrola mezery mezi dveřmi/zárubní (2<mezera<5) a předání zámku na servis.

Kontrola protiplechu. Otvor na závoru nesmí být užší než otvor na střelky. Tlak působící na zavřené dveře musí držet střelky, ne závora.

Otestování, zda při plném zmáčknutí kliky, zůstane závora zatažená.

Kontrola mezery mezi dveřmi/zárubní (2<mezera<5). Při větší mezeře nedojde k zamáčknutí spouštěcí střelky a tím k aktivaci samozamykaní.

Kontrola dotažení panikového šroubku. Případné zalepení šroubku závitovým lepidlem.

U elektromechanických zámků kontrola, zda panikový šroubek je na požadované straně. U mechanických zámků použít vždy kování klika/koule.

Kontrola, zda se při instalaci nedostaly do zámku špony či jiné nečistoty.

Kontrola přivedeného napětí. Vždy stejnosměrné-DC.

Kontrola, dveřního těsnění a nájezdové hrany protiplechu pro spouštěč.

Při nalezení známek pokusu o vloupání zámek předejte na servis ke kontrole.
Poruchu zámku můžete s námi konzultovat v pracovní dny od 8 do 16:30 na telefonním čísle 281 864 582, nebo na adrese Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9. 

Kontrola správného dotažení panikového šroubku

 1. Zámek otočíme tak, aby byla závora nahoře a oboustranné střelky dole.
 2. Imbusový šroubek povolíme, zámkem lehce poklepeme o pevnou podložku a šroubek opět dotáhneme a můžeme aplikovat závitové lepidlo.
 3. bod tři vynecháme.
 4. Zámek otočíme do pracovní polohy.

Základní názvosloví zámku

 • otvor pro čtyřhran
 • šroub pro určení panikové kliky
 • otvor pro vložku
 • oboustranná střelka
 • spouštěcí střelka/zarážka
 • závora

Upozornění

Zámky nikdy nepromazávejte.

Zámky jsou určeny pro dveřní uzávěry do hmotnosti dveřního křídla 200 kg.

Zámky jsou určeny pro jednokřídlé dveře.

Záruka zaniká v případě nedodržení výše uvedených pravidel, při neodborné úpravě zámku, při mechanickém, nebo elektrickém poškození zámku ze strany zákazníka, popřípadě při zjevném otevření zámku a tím porušení pečetní plomby.

1020 EN 179:2008 Nouzová dveřní uzávěr TYP 376B1322AB/D 17 No. 1020-CPR-090-038793
1020 EN 1125:2008 Panikový dveřní uzávěr TYP 37601321AB 19 No. 1020-CPR-090-043572
1020 EN 14846:2009 Elektricky ovládané zámky TYP 3S8A-L613 19 No. 1020-CPR-090-044716

Instalační návod HOT

Střelkových zámků ERBI HOT 90/50, HOT 72/55 ajejich modifikací

Nastavení panikové kliky pro elektromechanické zámky

 1. Zámek otočíme tak, aby byla jednostranná dělená střelka dole
 2. Imbusový šroubek vyšroubujeme a poklepeme zámkem o pevnou podložku.
 3. Imbusový šroubek našroubujeme na stranu panikové kliky. Hlava šroubku značí panikovou stranu. Pro bezproblémovou funkčnost na šroubek aplikujeme závitové lepidlo.
 4. Zámek otočíme do pracovní polohy.

U mechanických zámků panikovou kliku nenastavujeme.

Montáž zámku

 1. Zkontrolujeme, zda zámek sedí ve dveřní kapse tak, aby při vkládání nikde nedrhnul a čelo zámku bylo zároveň s čelem dveří. Dveřní kapsa by měla být vždy větší než zámek. Pokud potřebujeme dveřní kapsu zvětšit, nebo navrtat díry pro upevnění zámku či kování, děláme tak vždy se zámkem mimo dveřní kapsu. Je nutné, aby dveřní kapsa před vložením zámku byla vždy čistá.
 2. Zámek připojíme k elektrickému proudu pomocí svorek/konektoru.
 3. Zámek vložíme do dveří a přišroubujeme ho dvěma šrouby/vruty.
 4. Poté vložíme do zámku vložku klíče a přichytíme jí šroubem.
 5. Dále namontujeme kování dle návodu výrobce.

Důležitá upozornění

 • Zámek je vhodný pro rosetové kování a kování štítové bez středového šroubu.
 • Při úpravě dveří dbáme na to, aby se do zámku nedostali nečistoty.
 • U mechanického typu zámku používáme kování klika/koule. U elektromechanického typu zámku používáme kování klika/klika s vratnými pružinami na obou klikách.
 • Zámky jsou určeny pro jednokřídlé dveře do hmotnosti 200 kg.
 • Doporučujeme montáž odbornými pracovníky.
 • Záruka zaniká v případě nedodržení výše uvedených pravidel, při neodborné úpravě zámku, při mechanickém, nebo elektrickém poškození zámku ze strany zákazníka, popřípadě při zjevném otevření zámku a tím porušení pečetní plomby.

Nastavení jednostranné střelky

 1. Konce drátku zmáčkneme k sobě a vložíme do zámku.
 2. Střelku zamáčkneme až uvidíme imbusový červík, který vyšroubujeme.
 3. Odšroubujeme čelo zámku.
 4. Střelku vytáhneme a otočíme na požadovanou stranu. Imbusový červík zašroubujeme zpět.
 5. Našroubujeme zpět čelo zámku.
 6. Drátek vytáhneme ze zámku a zámek vrátime zpátky do pracovní polohy.

Údržbový návod HOT

střelkových zámků ERBI HOT 90/50, HOT 72/55 a jejich modifikací

Údržba zámků

Pro správný chod a dlouhou životnost samozamykacích zámku ERBI doporučujeme alespoň dvakrát ročně zkontrolovat jejich funkčnost. Při větším počtu průchodů kontrolujeme funkčnost i vícekrát za rok. U zámků na deklarovaných nouzových dveřních uzávěrech a panikových dveřních uzávěrech je zapotřebí zkontrolovat funkčnost panikové kliky aspoň jedenkrát měsíčně, aby při nutnosti náhlého opuštění budovy nedošlo k neočekávaným komplikacím.

Doporučujeme provádět kontroly i při výrazné a náhlé změně počasí. Kdy dochází k velkým dilatačním změnám na dveřním křídle a tím buď k přiblížení se zámku k zárubni, nebo k jeho oddálení od zárubně.

Uvedenou kontrolou přispějete ke zvýšení životnosti zámku a předejdete komplikacím, které by mohly nastat u neseřízených dveří.

Doporučujeme, aby byl zámek namontován a servisován odborným pracovníkem.

Při pravidelné kontrole je třeba dbát na:

Zámky se nepromazávají. Promazání zámků může způsobit zalepení elektromagnetu a jeho nefunkčnost, při změně teploty může dojít k zatuhnutí tohoto maziva v zámku a tím k jeho kompletní nefunkčnosti.

Na snadné zavírání a otevírání dveří bez nadměrného tlaku.

Mezera mezi dveřmi a zárubní v místě zámku by se měla pohybovat od 2 do 5 mm.

Kontrola uchycení kování a vratného mechanizmu v klikách. Kovaní by mělo být pevně přišroubováno ke dveřím a kliky stále ve vodorovné poloze.

Zajištění plynulého chodu jednostranné střelky.

Kontrola dotažení panikového šroubku, popřípadě jeho zajištění závitovým lepidlem.

Možné poruchy

Kontrola, dveřního těsnění a nájezdové hrany protiplechu pro spouštěč.

Kontrola přivedeného napětí. Vždy stejnosměrné-DC

Kontrola, zda se při instalaci nedostaly do zámku špony či jiné nečistoty.

U elektromechanických zámků kontrola, zda panikový šroubek je na požadované straně. U mechanických zámků použít vždy kování klika/koule.

Kontrola dotažení panikového šroubku. Případné zalepení šroubku závitovým lepidlem.

Kontrola mezery mezi dveřmi/zárubní (2<mezera<5). Při větší mezeře nedojde k zamáčknutí spouštěcí střelky a tím k aktivaci samozamykaní.

Kontrola vratného mechanizmu kliky, případná výměna. Klika v klidové poloze by měla být vodorovně. Kontrola správného dotažení panikového šroubku. Kontrola správného napájení dle typu zámku. Ověření, zda nedošlo k namazání zámku jakýkoliv mazivem, které mohlo zalepit elektromagnet.

Při nalezení známek pokusu o vloupání zámek předejte na servis ke kontrole.
Poruchu zámku můžete s námi konzultovat v pracovní dny od 8 do 16:30 na telefonním čísle 281 864 582, nebo na adrese Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9.

Kontrola správného dotažení panikového šroubku

 1. Zámek otočíme tak, aby byla jednostranná střelka dole.
 2. Imbusový šroubek povolíme, zámkem lehce poklepeme o pevnou podložku a šroubek opět dotáhneme a můžeme aplikovat závitové lepidlo.
 3. bod tři vynecháme.
 4. Zámek otočíme do pracovní polohy.

Upozornění

Zámky nikdy nepromazávejte.

Zámky jsou určeny pro dveřní uzávěry do hmotnosti dveřního křídla 200 kg.

Zámky jsou určeny pro jednokřídlé dveře.

Záruka zaniká v případě nedodržení výše uvedených pravidel, při neodborné úpravě zámku, při mechanickém, nebo elektrickém poškození zámku ze strany zákazníka, popřípadě při zjevném otevření zámku a tím porušení pečetní plomby.

1020 EN 179:2008 Nouzová dveřní uzávěr TYP 376B1322AB/D 17 No. 1020-CPR-090-038793
1020 EN 1125:2008 Panikový dveřní uzávěr TYP 37601321AB 19 No. 1020-CPR-090-043572
1020 EN 14846:2009 Elektricky ovládané zámky TYP 3S8A-L613 19 No. 1020-CPR-090-044716